Coach Class = You earn 50% of the Travel Savings Bonus on hotels, rental car. The Travel Savings Bonus = savings x 50%.
So if the customer savings = $100,
The Travel Savings Bonus = $50
Coach Class gets $25 (50% of the savings)
The savings is only on hotels, rental cars.

Business Class = You earn 100% of the Travel Savings Bonus on hotel and rental car. The Travel Savings Bonus = savings x 50%
So if the customer savings = $100,
The Travel Savings Bonus = $50
Business Class gets $50 (100% of the savings)
The savings is only on hotels, rental cars

First Class = You earn 100% of the Travel Savings Bonus on all applicable savings. The Travel Savings Bonus = savings x 50%
So if the customer savings = $100,
The Travel Savings Bonus = $50 (100% of the savings)
First Class gets $50
The savings is only on hotels, rental cars